Algemene Voorwaarden

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaar jij je akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doe je dat op eigen risico.

De reviews op deze website zijn geschreven door bezoekers. TopLiveCams.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze reviews.
Ondanks het feit dat TopLiveCams.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan TopLiveCams.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
TopLiveCams.nl kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Het ingeven van je e-mailadres bij het posten van een review wordt geen misbruik van gemaakt, deze blijft anoniem. Er worden ook geen nieuwsbrieven gestuurd vanaf TopLiveCams.nl.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door TopLiveCams.nl niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. TopLiveCams.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer je zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doe je dit op eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Het is niet toegestaan zichtbaar materiaal afkomstig van onze site te downloaden, reproduceren, distribueren, openbaar maken, te zullen bewerken etc. Dit geldt ook voor alle onzichtbare materialen zoals (maar niet beperkt tot) computerelementen en/of codes waar TopLiveCams.nl uit is opgebouwd en die TopLiveCams.nl gebruikt.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

TopLiveCams.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt TopLiveCams.nl geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan TopLiveCams.nl wordt gezonden of aan jou wordt gezonden, het verlies van gegevens, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van TopLiveCams.nl.

Toepasselijk recht

Het nederlands recht is hier van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

TopLiveCams.nl behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.